จำนวนโครงการตามหน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยตุลาคม 2553- กันยายน 2554บัณฑิตวิทยาลัย177,000.00
2 ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนาตุลาคม 2553- กันยายน 2554สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา505,910.00
3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษาตุลาคม 2553- กันยายน 2554สาขาวิชาการบริหารการศึกษา284,278.00
4 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมตุลาคม 2553- กันยายน 2554สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม151,194.00
5 พัฒนานักศึกษาด้านการวิจัย/การบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตุลาคม 2553- กันยายน 2554บัณฑิตวิทยาลัย320,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,438,382.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/