จำนวนโครงการตามหน่วยงาน ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการปิยมหาราชรำลึก "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าหลวงที่มีต่อปวงชนชาวไทย" ประจำปี 2556วันที่ 23 ตุลาคม 2556- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์90,000.00
2 โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุ 86 พรรษาวันที่ 11 ธันวาคม 2556- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์6,000.00
3 โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2557วันที่ 18 ธันวาคม 2556- นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ60,000.00
4 โครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปี 2557วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557- นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ40,000.00
5 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาเดือนมีนาคม 2557- เดือนสิงหาคม 2557นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ30,000.00
6 โครงการสัมมนางานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ในองค์กรวันที่ 27 มีนาคม 2557- นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ9,310.00
7 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์วันที่ 1 , 2 และวันที่ 4 เมษายน 2557- นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ150,000.00
8 โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2557วันที่ 9 เมษายน 2557- นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ30,000.00
9 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (กิจกรรมที่สนองต่อการให้บริการชุมชน ครั้งที่ 2)วันที่ 10 เมษายน 2557- วันที่ 11 เมษายน 2557นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ17,000.00
10 โครงการศึกษา รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มเบญจบูรพาเดือนพฤษภาคม 2557- เดือนกรกฎาคม 2557นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์20,000.00
11 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมลุ่มน้ำบางปะกง (ย้อนรอยพระพี่น้องพุทธโสธร)วันที่ 7 พฤษภาคม 2557- วันที่ 8 พฤษภาคม 2557นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์30,000.00
12 โครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 4วันที่ 10 มิถุนายน 2557- วันที่ 11 มิถุนายน 2557นางสาวอารียา บุญทวี150,000.00
13 โครงการศิลปะ วัฒนธรรมสู่ชุมชน ประจำปี 2557วันที่ 24 มิถุนายน 2557- วันที่ 26 มิถุนายน 2557นางสาวอารียา บุญทวี135,500.00
14 โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557วันที่ 9 กรกฎาคม 2557- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์7,660.00
15 โครงการอบรมวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2วันที่ 15 กรกฎาคม 2557- วันที่ 16 กรกฎาคม 2557นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์35,280.00
16 โครงการราชภัฏราชนครินทร์ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2557วันที่ 6 , 13 สิงหาคม 2557- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์25,000.00
17 โครงการปรับแผนพัฒนาศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษาวันที่ 7 สิงหาคม 2557- วันที่ 8 สิงหาคม 2557นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์11,740.00
18 โครงการลานวัฒนธรรมราชนครินทร์ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ถิ่นภูมิปัญญาไทยวันที่ 20 สิงหาคม 2557- นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วง100,000.00
19 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2556วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556- วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์34,350.00
20 โครงการราชภัฏวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวามหาราช) และร่วมเฉลิมฉลองพระชนมายุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 86 พรรษา ประจำปี 2556วันที่ 3 ธันวาคม 2556- วันที่ 4 ธันวาคม 2556นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์25,000.00
21 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนวันที่ 20 ธันวาคม 2556- วันที่ 22 ธันวาคม 2556นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์12,000.00
22 โครงการศิลปะ วัฒนธรรมเคลื่อนที่สู่ประตูอาเซียนวันที่ 29 มกราคม 2557- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์150,000.00
23 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสู่สถานศึกษาวันที่ 4 และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557- นายวชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์5,000.00
24 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อาเซียนวันที่ 1 , 12 พฤษภาคม 2557- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557นางสาวอารียา บุญทวี119,800.00
25 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม วิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นวันที่ 30 มิถุนายน 2557- วันที่ 2 กรกฎาคม 2557นางสาวสุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ36,730.00
รวมงบประมาณทั้งหมด1,330,370.00
ข้อมูล ณ วันที่ 17/9/2564

หน้าที่ 1/