จำนวนโครงการตามหน่วยงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 255525 พฤษภาคม 2555- 25 พฤษภาคม 2555นางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง12,000.00
2 ประชุมอาจารย์แนะแนวการศึกษา15 มีนาคม 2555- 17 มีนาคม 2555นางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง259,400.00
3 อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 7เมษายน 2555- พฤษภาคม 2555ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ105,000.00
4 Summer Camp Tutorมิถุนายน 2555- กันยายน 2555ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ150,000.00
5 อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาธันวาคม 2555- ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ183,400.00
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสอนและวัดระเมินผลในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมิถุนายน 2555- ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ198,400.00
รวมงบประมาณทั้งหมด908,200.00
ข้อมูล ณ วันที่ 18/9/2564

หน้าที่ 1/