คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Faculty of Industrial Technology
   
URL : http://techno.rru.ac.th
โทรศัพท์ : 0-3856-8192
โทรสาร : 0-3856-8192
ผู้บริหาร :
บุคลากร : จำนวน 45 คน

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน 2. ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และท้องถิ่น 3. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม 4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5. สร้างเครือข่ายด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประชาคมอาเซียน

 

ข้อมูลทั่วไป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นคณะที่มีภารกิจตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ เน้นให้การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม ก่อนวันที่1ตุลาคม พ.ศ.2513 โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราขณะนั้นจัดการศึกษาเพื่อการฝึกหัดครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 นักเรียนฝึกหัดครูทุกคนต้องเรียนวิชางานช่าง ได้แก่ งานเขียนแบบ งานศิลปการช่าง งานไม้ งานปูน งานไฟฟ้า งานโลหะ อย่างน้อย 3 รายวิชา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถนำไปสอนในโรงเรียนประถมศึกษา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2513 โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา เปลี่ยนสถานภาพเป็นวิทยาลัย ครูฉะเชิงเทรา ให้สามารถจัดการศึกษาระดับที่สูงขึ้น โดยจัดให้วิชางานช่างเป็นวิชาโทเรียกชื่อวิชาโทหัตถศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และต่อมาเปลี่ยนเป็นวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ระดับป.กศ.สูง เพื่อผลิตนักเรียนฝึกหัดครูออกไปสอนวิชางานช่างและอุตสาหกรรมศิลป์ในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.วิทยาลัยครู พ.ศ.2518 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราสามารถผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี จึงจัดให้วิชาอุตสาหกรรมศิลป์เป็นวิชาเอกวิชาหนึ่งในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การจัดการศึกษาสายครุศาสตร์ วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ ได้กระทำอย่างต่อเนื่องมาจนกระทั่งหมดความจำเป็นในการผลิตนักศึกษาสายครุศาสตร์ จึงหยุดให้การศึกษาด้านนักศึกษาครู การเปลี่ยนบทบาทวิทยาลัยครู ให้สามารถผลิตบุคลากรสาขาอื่นได้ นอกเหนือจากการศึกษาสายครุศาสตร์ตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ (ขณะนั้น) จึงเริ่มให้มีการผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ในปีพ.ศ.2538 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏได้ประกาศให้มีโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขึ้น 9 แห่ง สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา (ชื่อในขณะนั้น) เป็นสถาบันแห่งหนึ่งที่ได้ร่วมโครงการและพัฒนาโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ในโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและวิชาเซรามิกส์ ตลอดทั้งได้จัดหาอัตรากำลังทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุนวุฒิต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับโปรแกรมวิชาด้านการผลิตบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ ในปีพ.ศ.2542 โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการอนุมัติให้เป็นคณะฯมีการบริหารจัดการและดำเนินงานตามพันธกิจ ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดการเรียนการสอนทั้ง 2 แห่ง คือที่ตั้งเดิมในปัจจุบันมีอาคารสำนักงานและอาคารปฏิบัติการจำนวน 3 หลัง และที่ศูนย์บางคล้ามีอาคารสำนักงาน และอาคารปฏิบัติการจำนวน 4 หลัง เปิดสอนนักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในปีการศึกษา 2549 ได้รับการอนุมัติจากสภาและสกอ.ให้จัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เพื่อผลิตวิศวกรด้านการจัดการอุตสาหกรรม

 

 
การแบ่งส่วนราชการ
1. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (วท.ม.)โทรศัพท์ 0-3856-8191 โทรสาร 0-3856-8192
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)โทรศัพท์ 0-3856-8191 โทรสาร 0-3856-8191
3. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.บ.)โทรศัพท์ 0-3856-8191 โทรสาร 0-3856-8191
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ (วท.บ.)โทรศัพท์ 0-3856-8191 โทรสาร 0-3856-8191
5. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วท.บ.)โทรศัพท์ 0-3856-8191 โทรสาร 0-3856-8191
6. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)โทรศัพท์ 0-3856-8191 โทรสาร 0-3856-8191
7. สำนักงานคณบดีโทรศัพท์ 0-3856-8191 โทรสาร 0-3856-8191
 Rajabhat Rajanagarindra University