จำนวนโครงการตามหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

ที่ชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบงบประมาณ
1 ผลงานที่สร้างสรรค์องค์ความรู้เพิ่มคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2556 งวดสุดท้าย1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558สถาบันวิจัยและพัฒนา29,200.00
2 โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) งวดที่ 2 (งป.ลป.) (งบประมาณแผ่นดินเบิกจ่ายแทนกัน) (งป.ลป.)1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558สถาบันวิจัยและพัฒนา210,000.00
3 โครงการวัดอุณหภูมิความคิดเห็นประชาชน เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศ (งปม.เบิกแทนกัน)1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558สถาบันวิจัยและพัฒนา20,000.00
4 โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) งวดที่ 2 (งป.) (งบประมาณแผ่นดินเบิกจ่ายแทนกัน) (งป.)1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558สถาบันวิจัยและพัฒนา800,000.00
5 โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) งวดที่ 1 (งป.) (งบประมาณแผ่นดินเบิกจ่ายแทนกัน) (งป.)1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558สถาบันวิจัยและพัฒนา1,810,000.00
6 กองทุนราชภัฏราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558สถาบันวิจัยและพัฒนา3,000,000.00
7 บริหารจัดการการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558สถาบันวิจัยและพัฒนา300,000.00
8 บริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558สถาบันวิจัยและพัฒนา350,000.00
9 ผลงานที่สร้างสรรค์องค์ความรู้เพิ่มคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น (โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น) (งป.)1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558สถาบันวิจัยและพัฒนา4,143,200.00
10 โครงการผลิตนักวิจัยเชิงคุณภาพ1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558สถาบันวิจัยและพัฒนา300,000.00
11 ผลงานที่สร้างสรรค์องค์ความรู้เพิ่มคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น (งป.) 1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558สถาบันวิจัยและพัฒนา11,252,700.00
12 ผลงานที่สร้างสรรค์องค์ความรู้เพิ่มคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น (งป.)(ลป.)1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558สถาบันวิจัยและพัฒนา4,552,760.00
13 โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เงินรายได้) (โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก) (มหาวิทยาลัยบูรพา)1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558สถาบันวิจัยและพัฒนา300,000.00
14 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558สถาบันวิจัยและพัฒนา140,000.00
15 โครงการประชาสัมพันธ์งานด้านวิจัย1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558สถาบันวิจัยและพัฒนา25,900.00
16 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558สถาบันวิจัยและพัฒนา100,000.00
17 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ลป.)1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558สถาบันวิจัยและพัฒนา360,000.00
18 บริหารจัดการการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ลป.)1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558สถาบันวิจัยและพัฒนา25,206.56
19 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่พัฒนาและสร้างคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น (ลป.)1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558สถาบันวิจัยและพัฒนา345,000.00
20 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ลป.)1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558สถาบันวิจัยและพัฒนา119,200.00
21 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา (ลป.)1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558สถาบันวิจัยและพัฒนา72,680.00
22 พัฒนาบุคลากรกลาง (ลป.)1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558สถาบันวิจัยและพัฒนา200,000.00
23 โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เงินรายได้) (เงินกันเหลื่อมปี) (โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก) (มหาวิทยาลัยบูรพา)1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558สถาบันวิจัยและพัฒนา110,000.00
24 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่งานวิจัยแห่งชาติ1 ตุลาคม 2557- 30 กันยายน 2558สถาบันวิจัยและพัฒนา120,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด28,685,846.56
ข้อมูล ณ วันที่ 17/9/2564

หน้าที่ 1/