2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559
จำนวนโครงการตามหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2550

หน่วยงานจำนวนโครงการงบประมาณที่ตั้ง
คณะครุศาสตร์401,930,393.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม4213,757,204.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์0.00
คณะวิทยาการจัดการ0.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0.00
งานนิติกร0.00
บัณฑิตวิทยาลัย0.00
มรภ. บางคล้า0.00
ศูนย์ภาษา0.00
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น0.00
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง0.00
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)1220,800.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา0.00
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง0.00
สำนักงานอธิการบดี0.00
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ0.00
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน71,555,920.00
หน่วยตรวจสอบภายใน0.00
รวมทั้งหมด9017,464,317.00
ข้อมูล ณ วันที่ 27/6/2565