2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559
จำนวนโครงการตามหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2552

หน่วยงานจำนวนโครงการงบประมาณที่ตั้ง
คณะครุศาสตร์607,218,330.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม325,455,000.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์515,022,400.00
คณะวิทยาการจัดการ378,239,611.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6238,305,240.00
งานนิติกร0.00
บัณฑิตวิทยาลัย24,726,729.00
มรภ. บางคล้า0.00
ศูนย์ภาษา0.00
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น0.00
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง0.00
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)61,668,800.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา0.00
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง0.00
สำนักงานอธิการบดี2013,453,446.00
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ710,479,000.00
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน111,000,884.00
หน่วยตรวจสอบภายใน0.00
รวมทั้งหมด28895,569,440.00
ข้อมูล ณ วันที่ 30/7/2564