2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559
จำนวนโครงการตามหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2556

หน่วยงานจำนวนโครงการงบประมาณที่ตั้ง
คณะครุศาสตร์0.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม0.00
คณะพยาบาลศาสตร์0.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์0.00
คณะวิทยาการจัดการ0.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี7715,159,585.00
งานนิติกร0.00
บัณฑิตวิทยาลัย65,237,850.00
มรภ. บางคล้า0.00
ศูนย์ภาษา0.00
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น281,565,100.00
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง0.00
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)162,257,000.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา0.00
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง0.00
สำนักงานอธิการบดี0.00
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ0.00
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน0.00
หน่วยตรวจสอบภายใน0.00
รวมทั้งหมด12724,219,535.00
ข้อมูล ณ วันที่ 29/5/2567