ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามหน่วยงานภาย ในมหาวิทยาลัย รหัสรายงาน : P01

หน่วยงานข้าราชการ พนักงาน ลจ.ชั่วคราว ลจ.ประจำรวม
คณะครุศาสตร์1716 % 5450 %3633 %11 %109
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1226 % 3065 %37 %0 %46
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์2124 % 4551 %2225 %0 %88
คณะวิทยาการจัดการ2439 % 2033 %1626 %12 %61
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2624 % 7972 %33 %11 %109
งานนิติกร0 % 0 %0 %0 %0
บัณฑิตวิทยาลัย114 % 686 %0 %0 %7
มรภ. บางคล้า0 % 0 %0 %0 %0
ศูนย์ภาษา0 % 28 %2083 %0 %24
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น0 % 5100 %0 %0 %5
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง0 % 0 %0 %0 %0
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)125 % 375 %0 %0 %4
สถาบันวิจัยและพัฒนา0 % 4100 %0 %0 %4
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง233 % 233 %233 %0 %6
สำนักงานอธิการบดี31 % 9544 %10549 %115 %214
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ26 % 2368 %824 %13 %34
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน15 % 1886 %0 %210 %21
หน่วยตรวจสอบภายใน0 % 3100 %0 %0 %3
รวมทั้งหมด11038921517735
ร้อยละ15 53 29 2Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,