คณะวิทยาการจัดการ
   
URL : http://fms.rru.ac.th
โทรศัพท์ : 0-3851-5457, 0-38500-0000 ต่อ 6200
โทรสาร : 0-3851-5458
ผู้บริหาร :
บุคลากร : จำนวน 61 คน

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาการจัดากรมุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติการมืออาชีพ และเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่สถานประกอบการในท้องถิ่นเชื่อมั่นและยอมรับ

 

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติการมืออาชีพ 2. บริการวิชาการด้านวิทยาการการจัดการสู่สังคมเพื่อการเรียนรู้ 3. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาการจัดการ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์

 

ข้อมูลทั่วไป

คณะวิทยาการจัดการตั้งอยู่ที่อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา มีการบริหารงานวิชาการในลักษณะของสาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการเงินและการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

 

 
การแบ่งส่วนราชการ
1. สาขาวิชาการเงินและการบัญชีโทรศัพท์ 0-3851-5829 ,0-3851-5457 โทรสาร 0-3851-5458
2. สาขาวิชาการจัดการโทรศัพท์ 0-3851-5829 ,0-3851-5457 โทรสาร 0-3851-5458
3. สาขาวิชาการตลาดโทรศัพท์ 0-3851-5829 ,0-3851-5457 โทรสาร 0-3851-5458
4. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์โทรศัพท์ 0-3851-5829 ,0-3851-5457 โทรสาร 0-3851-5458
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโทรศัพท์ 0-3851-5829 ,0-3851-5457 โทรสาร 0-3851-5458
6. สาขาวิชานิเทศศาสตร์โทรศัพท์ 0-3851-5829 ,0-3851-5457 โทรสาร 0-3851-5458
7. สาขาวิชาบริหารธุรกิจโทรศัพท์ โทรสาร
8. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจโทรศัพท์ 0-3851-5829 ,0-3851-5457 โทรสาร 0-3851-5458
9. สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโทรศัพท์ 0-3851-5829 ,0-3851-5457 โทรสาร 0-3851-5458
10. สำนักงานคณบดีโทรศัพท์ 0-3851-5829 ,0-3851-5457 โทรสาร 0-3851-5458
 Rajabhat Rajanagarindra University