ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รหัสรายงาน : P09
หน่วยงานข้าราชการ พนักงาน ลจ.ชั่วคราว ลจ.ประจำรวม
คณะครุศาสตร์18 % 1077 %18 %18 %13
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม120 % 480 %0 %0 %5
คณะพยาบาลศาสตร์0 % 0 %0 %0 %0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์18 % 862 %431 %0 %13
คณะวิทยาการจัดการ110 % 660 %330 %0 %10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี16 % 1583 %16 %16 %18
งานนิติกร0 % 0 %0 %0 %0
บัณฑิตวิทยาลัย0 % 5100 %0 %0 %5
มรภ. บางคล้า0 % 0 %0 %0 %0
ศูนย์ภาษา0 % 2100 %0 %0 %2
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น0 % 5100 %0 %0 %5
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง0 % 0 %0 %0 %0
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)0 % 2100 %0 %0 %2
สถาบันวิจัยและพัฒนา0 % 4100 %0 %0 %4
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง0 % 1100 %0 %0 %1
สำนักงานอธิการบดี32 % 9052 %7342 %63 %172
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ13 % 2370 %824 %13 %33
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน16 % 1694 %0 %0 %17
หน่วยตรวจสอบภายใน0 % 3100 %0 %0 %3
รวมทั้งหมด10194909303
ร้อยละ3 64 30 3


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,