ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนแยกตามหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รหัสรายงาน : P09
หน่วยงานข้าราชการ พนักงาน ลจ.ชั่วคราว ลจ.ประจำรวม
คณะครุศาสตร์19 % 873 %19 %19 %11
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม114 % 686 %0 %0 %7
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์0 % 764 %436 %0 %11
คณะวิทยาการจัดการ0 % 667 %333 %0 %9
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี15 % 1684 %15 %15 %19
งานนิติกร0 % 0 %0 %0 %0
บัณฑิตวิทยาลัย0 % 5100 %0 %0 %5
มรภ. บางคล้า0 % 0 %0 %0 %0
ศูนย์ภาษา0 % 2100 %0 %0 %2
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น0 % 5100 %0 %0 %5
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง0 % 0 %0 %0 %0
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)0 % 1100 %0 %0 %1
สถาบันวิจัยและพัฒนา0 % 4100 %0 %0 %4
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง0 % 1100 %0 %0 %1
สำนักงานอธิการบดี52 % 9244 %10047 %147 %211
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ13 % 2370 %824 %13 %33
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน211 % 1689 %0 %0 %18
หน่วยตรวจสอบภายใน0 % 3100 %0 %0 %3
รวมทั้งหมด1119511717340
ร้อยละ3 57 34 5


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,