ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
สำนักงานอธิการบดี110 48.2% 97 42.5% 11 4.8% 10 4.4% 228
คณะครุศาสตร์6 5.6% 32 29.6% 51 47.2% 19 17.6% 108
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม0 .0% 6 13.6% 34 77.3% 4 9.1% 44
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์3 3.4% 11 12.6% 58 66.7% 15 17.2% 87
คณะวิทยาการจัดการ1 1.7% 10 16.7% 40 66.7% 9 15.0% 60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 .8% 19 16.1% 75 63.6% 23 19.5% 118
สถาบันวิจัยและพัฒนา0 .0% 4 100.0% 0 .0% 0 .0% 4
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ6 17.6% 27 79.4% 0 .0% 1 2.9% 34
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน2 9.5% 15 71.4% 4 19.0% 0 .0% 21
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น0 .0% 2 40.0% 3 60.0% 0 .0% 5
บัณฑิตวิทยาลัย0 .0% 4 57.1% 1 14.3% 2 28.6% 7
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)0 .0% 3 75.0% 0 .0% 1 25.0% 4
หน่วยตรวจสอบภายใน0 .0% 3 100.0% 0 .0% 0 .0% 3
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง1 16.7% 2 33.3% 1 16.7% 2 33.3% 6
ศูนย์ภาษา0 .0% 21 87.5% 2 8.3% 1 4.2% 24
มรภ. บางคล้า0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
งานนิติกร0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม 13025628087753
คิดเป็นร้อยละ17.2634.0037.1811.55


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,