ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
สำนักงานอธิการบดี98 45.8% 96 44.9% 8 3.7% 12 5.6% 214
คณะครุศาสตร์6 5.5% 32 29.4% 51 46.8% 20 18.3% 109
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม0 .0% 6 13.0% 33 71.7% 7 15.2% 46
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์3 3.4% 12 13.6% 58 65.9% 15 17.0% 88
คณะวิทยาการจัดการ1 1.6% 10 16.4% 41 67.2% 9 14.8% 61
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 .9% 18 16.5% 66 60.6% 24 22.0% 109
สถาบันวิจัยและพัฒนา0 .0% 4 100.0% 0 .0% 0 .0% 4
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ6 17.6% 27 79.4% 0 .0% 1 2.9% 34
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน1 4.8% 18 85.7% 2 9.5% 0 .0% 21
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น0 .0% 1 20.0% 4 80.0% 0 .0% 5
บัณฑิตวิทยาลัย0 .0% 4 57.1% 1 14.3% 2 28.6% 7
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)0 .0% 3 75.0% 0 .0% 1 25.0% 4
หน่วยตรวจสอบภายใน0 .0% 3 100.0% 0 .0% 0 .0% 3
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง1 16.7% 2 33.3% 1 16.7% 2 33.3% 6
ศูนย์ภาษา0 .0% 21 87.5% 2 8.3% 1 4.2% 24
มรภ. บางคล้า0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
งานนิติกร0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม 11725726794735
คิดเป็นร้อยละ15.9234.9736.3312.79


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,