ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
สำนักงานอธิการบดี109 48.4% 95 42.2% 11 4.9% 10 4.4% 225
คณะครุศาสตร์6 5.6% 32 29.6% 51 47.2% 19 17.6% 108
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม0 .0% 6 13.6% 34 77.3% 4 9.1% 44
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์3 3.4% 12 13.6% 58 65.9% 15 17.0% 88
คณะวิทยาการจัดการ1 1.7% 10 16.7% 40 66.7% 9 15.0% 60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 .8% 19 16.1% 75 63.6% 23 19.5% 118
สถาบันวิจัยและพัฒนา0 .0% 4 100.0% 0 .0% 0 .0% 4
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ6 17.6% 27 79.4% 0 .0% 1 2.9% 34
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน2 9.1% 16 72.7% 4 18.2% 0 .0% 22
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น0 .0% 2 40.0% 3 60.0% 0 .0% 5
บัณฑิตวิทยาลัย0 .0% 4 57.1% 1 14.3% 2 28.6% 7
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)0 .0% 3 75.0% 0 .0% 1 25.0% 4
หน่วยตรวจสอบภายใน0 .0% 3 100.0% 0 .0% 0 .0% 3
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง1 16.7% 2 33.3% 1 16.7% 2 33.3% 6
ศูนย์ภาษา0 .0% 21 87.5% 2 8.3% 1 4.2% 24
มรภ. บางคล้า0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
งานนิติกร0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม 12925628087752
คิดเป็นร้อยละ17.1534.0437.2311.57


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,