ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
สำนักงานอธิการบดี109 48.2% 96 42.5% 11 4.9% 10 4.4% 226
คณะครุศาสตร์6 5.6% 32 29.6% 51 47.2% 19 17.6% 108
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม0 .0% 6 13.3% 32 71.1% 7 15.6% 45
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์3 3.4% 12 13.6% 58 65.9% 15 17.0% 88
คณะวิทยาการจัดการ1 1.6% 10 16.4% 41 67.2% 9 14.8% 61
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 .9% 18 16.1% 69 61.6% 24 21.4% 112
สถาบันวิจัยและพัฒนา0 .0% 4 100.0% 0 .0% 0 .0% 4
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ6 17.6% 27 79.4% 0 .0% 1 2.9% 34
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน2 10.0% 16 80.0% 2 10.0% 0 .0% 20
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น0 .0% 2 40.0% 3 60.0% 0 .0% 5
บัณฑิตวิทยาลัย0 .0% 4 57.1% 1 14.3% 2 28.6% 7
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)0 .0% 3 75.0% 0 .0% 1 25.0% 4
หน่วยตรวจสอบภายใน0 .0% 3 100.0% 0 .0% 0 .0% 3
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง1 16.7% 2 33.3% 1 16.7% 2 33.3% 6
ศูนย์ภาษา0 .0% 21 87.5% 2 8.3% 1 4.2% 24
มรภ. บางคล้า0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
งานนิติกร0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม 12925627191747
คิดเป็นร้อยละ17.2734.2736.2812.18


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,