ชื่อรายงาน : จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษา รหัสรายงาน : P05
หน่วยงานต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวม
สำนักงานอธิการบดี111 48.1% 100 43.3% 11 4.8% 9 3.9% 231
คณะครุศาสตร์6 5.6% 32 29.6% 51 47.2% 19 17.6% 108
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม0 .0% 6 14.0% 34 79.1% 3 7.0% 43
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์3 3.4% 11 12.6% 58 66.7% 15 17.2% 87
คณะวิทยาการจัดการ1 1.7% 10 16.7% 40 66.7% 9 15.0% 60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 .8% 19 16.1% 75 63.6% 23 19.5% 118
สถาบันวิจัยและพัฒนา0 .0% 4 100.0% 0 .0% 0 .0% 4
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ6 17.6% 27 79.4% 0 .0% 1 2.9% 34
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน2 10.5% 13 68.4% 4 21.1% 0 .0% 19
ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น0 .0% 2 40.0% 3 60.0% 0 .0% 5
บัณฑิตวิทยาลัย0 .0% 4 57.1% 1 14.3% 2 28.6% 7
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)0 .0% 3 75.0% 0 .0% 1 25.0% 4
หน่วยตรวจสอบภายใน0 .0% 3 100.0% 0 .0% 0 .0% 3
ศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง1 16.7% 2 33.3% 1 16.7% 2 33.3% 6
ศูนย์ภาษา0 .0% 21 87.5% 2 8.3% 1 4.2% 24
มรภ. บางคล้า0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
งานนิติกร0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม 13125728085753
คิดเป็นร้อยละ17.4034.1337.1811.29


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,