แผนงานโครงการ ประจำปี 2563
2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
รหัสแผนยุทธศาสตร์จำนวนโครงการงบประมาณ
1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์134,000.00
2 การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา120.00
3 การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร1123,456.00
4 การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม.00
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน.00
6 ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น7930,000.00
7 กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ4497,500.00
รวม 141,584,976.00