แผนงานโครงการ ประจำปี 2558
2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
รหัสแผนยุทธศาสตร์จำนวนโครงการงบประมาณ
1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์274,541.00
2 การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา71,002,660.00
3 การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร.00
4 การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม2428,685,846.56
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน285,000.00
6 ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น14678,000.00
7 กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ4447,500.00
รวม 5330,973,547.56