คณะครุศาสตร์
Faculty of education
   
URL : http://krusart.rru.ac.th
โทรศัพท์ : 0-3851-5826
โทรสาร : 0-3851-5826
ผู้บริหาร :
บุคลากร : จำนวน 108 คน

วิสัยทัศน์

ผลิตครู และพัฒนาวิชาชีพครูให้มีคุณภาพระดับสากล สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของไทย

 

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม และเชี่ยวชาญในสาขาการศึกษา 2. บริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากร 4. สร้างงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 6. ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม

 

ข้อมูลทั่วไป

คณะครุศาสตร์เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จึงนับได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เริ่มต้นมาจากคณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีประวัติการก่อตั้ง ดังนี้ เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2483ชื่อว่า โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) พ.ศ. 2485 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูฉะเชิงเทราเปิดสอนหลักสูตรครูประชาบาล (ป.ป.) พ.ศ. 2493 เปิดสอนหลักสูตรครูมูล พ.ศ. 2494 เปิดสอนหลักสูตรฝึกหัดครูประถม ซึ่งเป็นการเปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครู ป.ป. หญิงเป็นครั้งแรกในส่วนภูมิภาค ในระยะนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสถานที่ทดลองปรับปรุงส่งเสริมการศึกษา โดยความร่วมมือขององค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ 1. องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 2. องค์การบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งอนามัยโลก (WHO) 3. องค์การบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USOM) พ.ศ. 2498 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา สังกัดกรมการฝึกหัดครู มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เป็นหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) แทนหลักสูตร ป.ป. และรับนักศึกษาชายเข้าเรียนด้วย วันที่ 1 ตุลาคม 2513 โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา ได้รับการสถาปนา เป็น วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นต้น และประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ได้เปิดสอนนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นคณะวิชา ได้แก่ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิชาครุศาสตร์ผู้บริหารคณะวิชา ได้แก่ หัวหน้าคณะวิชา คณะวิชาครุศาสตร์ได้พัฒนามาจากหมวดวิชาการศึกษาเดิม แบ่งออกเป็น ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ภาควิชาการอนุบาลศึกษา ภาควิชาทดสอบและวัดผลการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ต่อมา ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการได้ย้ายมาจากคณะวิชาวิทยาศาสตร์มาสังกัดคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2527 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับ 2) เปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ ระดับปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) และสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวิทยาลัยครู เป็น สถาบันราชภัฏตั้งแต่วันที่ 14กุมภาพันธ์ 2535วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงได้เปลี่ยนเป็น สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา และได้ปรับปรุงการบริหารงานในรูปแบบอุดมศึกษา เปลี่ยนชื่อคณะวิชา เป็นคณะ มีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด คณะวิชาครุศาสตร์จึงเปลี่ยนเป็นคณะครุศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2542 ได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารภายในคณะจากภาควิชา เป็นการบริหารวิชาการแบบโปรแกรมวิชา ในระยะแรกคณะครุศาสตร์มี 7 โปรแกรมวิชา และ 1 สาขาวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ และโปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา และ สาขาวิชาทดสอบและการวิจัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 สถาบันได้มีนโยบายให้สาขาวิชาการศึกษาทั้งหมดมาสังกัดคณะ ครุศาสตร์ จึงมีโปรแกรมวิชาเพิ่มอีก 6 โปรแกรมวิชา รวมเป็น 13 โปรแกรมวิชา 1 สาขาวิชา ดังนี้ 1. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 2. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 3. โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 4. โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา 5. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 6. โปรแกรมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 7. โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา 8. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 9. โปรแกรมวิชาภาษาไทย 10. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 11. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 12. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 13. โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 14. สาขาวิชาทดสอบและการวิจัย ปี พ.ศ.2547 ได้ปรับหลักสูตรการผลิตครูเป็นหลักสูตรพื้นฐานการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5ปี) เป็นการผลิตครูให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ทำให้คณะครุศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัย ได้มีนโยบายให้เปลี่ยนจากโปรแกรมมาเป็นสาขาวิชา โดยแบ่งเป็น 10 สาขา กับ 4 กลุ่มวิชา ดังนี้ 1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2. สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5. สาขาวิชาภาษาไทย 6. สาขาวิชาสังคมศึกษา 7. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 10. สาขาวิชาภาษาจีน 11. กลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา 12. กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 13. กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 14. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ตั้งแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีรายนามต่อไปนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ ประเสริฐศิลป์ พ.ศ. 2521 – 2524 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเลขา ตุลารักษ์ พ.ศ. 2524 – 2525 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย บุญไชย พ.ศ. 2526 – 2527 4. อาจารย์สันต์ เนียมประดิษฐ์ พ.ศ. 2527 – 2528 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป อนุเมธางกูร พ.ศ. 2529 – 2532 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย ถาวร พ.ศ. 2533 – 2536 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ศิริพงษ์ พ.ศ. 2536 – 2538 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย ถาวร พ.ศ. 2538 – 2541 9. รองศาสตราจารย์บังอร อนุเมธางกูร พ.ศ. 2542 – 2546 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมาวดี เจริญรัชต์ พ.ศ. 2546 – 2547 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดาพร ไชยะ พ.ศ. 2547 – 2552 12. รองศาสตราจารย์วิภาภรณ์ บุญยงค์ พ.ศ. 2552 – 2556 13. อาจารย์ ดร.ทวีศิลป์ กุลนภาดล พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

 

 
การแบ่งส่วนราชการ
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์โทรศัพท์ 0-3881-0273, 0-3851-1015 ต่อ 5148 โทรสาร
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโทรศัพท์ โทรสาร 0-3851-5826
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์โทรศัพท์ โทรสาร 0-3851-5826
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาโทรศัพท์ โทรสาร 0-3851-5826
5. สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวโทรศัพท์ โทรสาร 0-3851-5826
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาโทรศัพท์ โทรสาร 0-3851-5826
7. สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาโทรศัพท์ โทรสาร 0-3851-5826
8. สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษาโทรศัพท์ โทรสาร 0-3851-5826
9. สาขาวิชาภาษาจีนโทรศัพท์ โทรสาร 0-3851-5826
10. สาขาวิชาภาษาไทยโทรศัพท์ โทรสาร 0-3851-5826
11. สาขาวิชาภาษาอังกฤษโทรศัพท์ โทรสาร 0-3851-5826
12. สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษาโทรศัพท์ โทรสาร 0-3851-5826
13. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปโทรศัพท์ โทรสาร 0-3851-5826
14. สาขาวิชาสังคมศึกษาโทรศัพท์ โทรสาร 0-3851-5826
15. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนโทรศัพท์ โทรสาร 0-3851-5826
16. สำนักงานคณบดีโทรศัพท์ 0-3851-5826 โทรสาร 0-3851-5826
 Rajabhat Rajanagarindra University