รายงานประจำปี 2552  คณะครุศาสตร์
ชื่อหน่วยงานคณะครุศาสตร์
URL http://krusart.rru.ac.th
Tel : 0-3851-5826
Fax 0-3851-5826
คณะผู้บริหาร
1. ดรัณภพ เพียรจัดรองคณบดีวิชาการและวิจัย
2. วรภัค จ้อยจินดาหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
3. จิตติพร บ่มไล่รองคณบดี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
4. พจนีย์ เชื้อบัณฑิตรองคณบดีวางแผนและพัฒนาและประกันคุณภาพ
5. วรุตม์ กิจเจริญผู้ช่วยคณบดีงานกิจการนักศึกษา
6. จิรัชญา โคศิลาผู้ช่วยคณบดีวิชาการและวิจัย
จำนวนบุคลากร 111 คน [ แยกเป็นสายอาจารย์จำนวน 98 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 13 คน ]
ข้อมูลผลการดำเินินงาน พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551
รายงานประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2550 |
ข้อมูลทั่วไปของคณะ
ปรัชญา 1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม และเชี่ยวชาญในสาขาการศึกษา 2. บริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากร 4. สร้างงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 6. ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์ ผลิตครู และพัฒนาวิชาชีพครูให้มีคุณภาพระดับสากล สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของไทย
ข้อมูลทั่วไป คณะครุศาสตร์เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จึงนับได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เริ่มต้นมาจากคณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีประวัติการก่อตั้ง ดังนี้ เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2483ชื่อว่า โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) พ.ศ. 2485 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูฉะเชิงเทราเปิดสอนหลักสูตรครูประชาบาล (ป.ป.) พ.ศ. 2493 เปิดสอนหลักสูตรครูมูล พ.ศ. 2494 เปิดสอนหลักสูตรฝึกหัดครูประถม ซึ่งเป็นการเปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครู ป.ป. หญิงเป็นครั้งแรกในส่วนภูมิภาค ในระยะนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสถานที่ทดลองปรับปรุงส่งเสริมการศึกษา โดยความร่วมมือขององค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ 1. องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 2. องค์การบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งอนามัยโลก (WHO) 3. องค์การบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USOM) พ.ศ. 2498 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา สังกัดกรมการฝึกหัดครู มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เป็นหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) แทนหลักสูตร ป.ป. และรับนักศึกษาชายเข้าเรียนด้วย วันที่ 1 ตุลาคม 2513 โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา ได้รับการสถาปนา เป็น วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นต้น และประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ได้เปิดสอนนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นคณะวิชา ได้แก่ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิชาครุศาสตร์ผู้บริหารคณะวิชา ได้แก่ หัวหน้าคณะวิชา คณะวิชาครุศาสตร์ได้พัฒนามาจากหมวดวิชาการศึกษาเดิม แบ่งออกเป็น ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ภาควิชาการอนุบาลศึกษา ภาควิชาทดสอบและวัดผลการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ต่อมา ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการได้ย้ายมาจากคณะวิชาวิทยาศาสตร์มาสังกัดคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2527 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับ 2) เปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ ระดับปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) และสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวิทยาลัยครู เป็น สถาบันราชภัฏตั้งแต่วันที่ 14กุมภาพันธ์ 2535วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงได้เปลี่ยนเป็น สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา และได้ปรับปรุงการบริหารงานในรูปแบบอุดมศึกษา เปลี่ยนชื่อคณะวิชา เป็นคณะ มีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด คณะวิชาครุศาสตร์จึงเปลี่ยนเป็นคณะครุศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2542 ได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารภายในคณะจากภาควิชา เป็นการบริหารวิชาการแบบโปรแกรมวิชา ในระยะแรกคณะครุศาสตร์มี 7 โปรแกรมวิชา และ 1 สาขาวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ และโปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา และ สาขาวิชาทดสอบและการวิจัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 สถาบันได้มีนโยบายให้สาขาวิชาการศึกษาทั้งหมดมาสังกัดคณะ ครุศาสตร์ จึงมีโปรแกรมวิชาเพิ่มอีก 6 โปรแกรมวิชา รวมเป็น 13 โปรแกรมวิชา 1 สาขาวิชา ดังนี้ 1. โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 2. โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 3. โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 4. โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา 5. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 6. โปรแกรมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 7. โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา 8. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 9. โปรแกรมวิชาภาษาไทย 10. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 11. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 12. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 13. โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 14. สาขาวิชาทดสอบและการวิจัย ปี พ.ศ.2547 ได้ปรับหลักสูตรการผลิตครูเป็นหลักสูตรพื้นฐานการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5ปี) เป็นการผลิตครูให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ทำให้คณะครุศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัย ได้มีนโยบายให้เปลี่ยนจากโปรแกรมมาเป็นสาขาวิชา โดยแบ่งเป็น 10 สาขา กับ 4 กลุ่มวิชา ดังนี้ 1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2. สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5. สาขาวิชาภาษาไทย 6. สาขาวิชาสังคมศึกษา 7. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 10. สาขาวิชาภาษาจีน 11. กลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา 12. กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 13. กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 14. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ตั้งแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีรายนามต่อไปนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ ประเสริฐศิลป์ พ.ศ. 2521 – 2524 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเลขา ตุลารักษ์ พ.ศ. 2524 – 2525 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย บุญไชย พ.ศ. 2526 – 2527 4. อาจารย์สันต์ เนียมประดิษฐ์ พ.ศ. 2527 – 2528 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป อนุเมธางกูร พ.ศ. 2529 – 2532 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย ถาวร พ.ศ. 2533 – 2536 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ศิริพงษ์ พ.ศ. 2536 – 2538 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย ถาวร พ.ศ. 2538 – 2541 9. รองศาสตราจารย์บังอร อนุเมธางกูร พ.ศ. 2542 – 2546 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมาวดี เจริญรัชต์ พ.ศ. 2546 – 2547 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดาพร ไชยะ พ.ศ. 2547 – 2552 12. รองศาสตราจารย์วิภาภรณ์ บุญยงค์ พ.ศ. 2552 – 2556 13. อาจารย์ ดร.ทวีศิลป์ กุลนภาดล พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน
การแบ่งส่วนราชการ
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์โทร. 0-3881-0273, 0-3851-1015 ต่อ 5148 โทรสาร
2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโทร. โทรสาร 0-3851-5826
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์โทร. โทรสาร 0-3851-5826
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาโทร. โทรสาร 0-3851-5826
5. สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวโทร. โทรสาร 0-3851-5826
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาโทร. โทรสาร 0-3851-5826
7. สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาโทร. โทรสาร 0-3851-5826
8. สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษาโทร. โทรสาร 0-3851-5826
9. สาขาวิชาภาษาจีนโทร. โทรสาร 0-3851-5826
10. สาขาวิชาภาษาไทยโทร. โทรสาร 0-3851-5826
11. สาขาวิชาภาษาอังกฤษโทร. โทรสาร 0-3851-5826
12. สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษาโทร. โทรสาร 0-3851-5826
13. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปโทร. โทรสาร 0-3851-5826
14. สาขาวิชาสังคมศึกษาโทร. โทรสาร 0-3851-5826
15. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนโทร. โทรสาร 0-3851-5826
16. สำนักงานคณบดีโทร. 0-3851-5826 โทรสาร 0-3851-5826
 
จำนวนบุคลากร 3 ปีที่ผ่านมา

0

78

82
2550 2551 2552
จำนวนบุคลากรปัจจุบัน
อัตราจ้างจำนวนบุคลากรร้อยละ
1 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินงบประมาณ)18 16.20
2 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินงบประมาณ)0 .00
3 พนง.มหาวิทยาลัย31 27.90
4 พนง.ราชการ1 .90
5 พนง.มหาวิทยาลัย (เงินรายได้)0 .00
6 ลูกจ้างประจำ1 .90
7 ข้าราชการ17 15.30
8 ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (เงินรายได้)17 15.30
9 ลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (เงินรายได้)0 .00
10 ลูกจ้างสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ0 .00
11 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)20 18.00
12 พนง.ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)5 4.50
รวม 111
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2552
การเรียนการสอน
จำนวนหลักสูตร 12 หลักสูตร  
จำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 0 เรื่อง  
 

จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

0 เรื่อง
  จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 0 เรื่อง
จำนวนวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์ 0 รายการ  
จำนวนนักศึกษาได้รับรางวัลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา 0 รางวัล จำนวนนักศึกษา 111 คน  
จำนวนสื่อการเรียนการสอน  
  จำนวนวิชา E-learning/โปรแกรมช่วยสอน/Perwerpoint/CD-ROM ?? วิชา
  จำนวนเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน/หนังสือตำรา  
     
การพัฒนาบุคลากร
มีการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด (ปีงบประมาณ) 102 ครั้ง    
 

ฝึกอบรม/เชิงปฏิบัติการ

6 ครั้ง
 

สัมมนา/เชิงปฏิบัติการ

3 ครั้ง
  ประชุมวิชาการ 35 ครั้ง
 

ฟังบรรยาย

2 ครั้ง
 

ศึกษาดูงาน

10 ครั้ง  
 

เสวนา

0 ครั้ง  
จำนวนบุคลากรที่ได้ัรับการพัฒนา(ปีงบประมาณ) 26 คน จากจำนวน บุคลากร 82 คน  
  สายอาจารย์ 23 คน จากจำนวน อาจารย์ 73 คน  
  สายสนับสนุน 3 คน จากจำนวน บุคลากร 9 คน  
จำนวนบุคลากรได้รับรางวัล ?? เรื่อง
การให้บริการวิชาการ
จำนวนครั้งในการให้บริการวิชาการ (ปีงบประมาณ)   102 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ 16 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาชีพ 0 ครั้ง
  การเป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 0 ครั้ง
  การเป็นวิทยากร 14 ครั้ง
  การจัดฝึกอบรม 15 ครั้ง
  การให้คำปรึกษาทางวิชาการ 1 ครั้ง
  การค้นคว้า สำรวจและวิเคราะห์ 0 ครั้ง
  การทดสอบ ตรวจสอบ 0 ครั้ง
  การวางระบบและออกแบบ 0 ครั้ง
  การผลิต ประดิษฐ์ 0 ครั้ง
 

อื่นๆ

0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ที่เป็นกรรมการภายนอก (ปีงบประมาณ)
งานวิจัย
จำนวนเงินของงานวิจัย (ปีงบประมาณ)   0 บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายนอก บาท
  จำนวนเงินวิจัยภายใน 0 บาท
จำนวนงานวิจัย (ปีงบประมาณ) 3 เรื่อง
  จำนวนการนำเสนอผลงานวิจัย 0 ครั้ง
  จำนวนบทความที่ตีพิมพ์และบทความวิชาการ 0 ครั้ง
  จำนวนงานที่ได้รับอ้างอิง 0 ครั้ง
จำนวน อาจารย์ ที่ทำงานวิจัย 0 คน จากจำนวน อาจารย์ 73 คน
     
ิกิจกรรม
จำนวนกิจกรรมทั้งปี (ปีปฏิทิน)   24 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปฯ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริการสังคมฯ 3 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 1 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมประกันคุณภาพ 0 กิจกรรม
  จำนวนกิจกรรมบริหารจัดการ 1 กิจกรรม
  อื่นๆ