ชื่อรายงาน : รายชื่อหน่วยงานระดับคณะ เพื่อดูรายงานประจำปีคณะ รหัสรายงาน : U02
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ชื่อหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี
URL http://op.rru.ac.th/
Tel : 0-3851-2500, 0-3851-5830
Fax 0-3881-0337
คณบดี/ผู้บริหารเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดร. นฤชล เรือนงาม
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 191 คน [สายอาจารย์จำนวน 19 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 172 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
ชื่อหน่วยงานคณะครุศาสตร์
URL http://krusart.rru.ac.th
Tel : 0-3851-5826
Fax 0-3851-5826
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ ดร. ลินดา นาคโปย
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 109 คน [สายอาจารย์จำนวน 98 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 11 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
ชื่อหน่วยงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
URL http://techno.rru.ac.th
Tel : 0-3856-8191
Fax 0-3856-8191
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ เมธี พรมศิลา
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 43 คน [สายอาจารย์จำนวน 38 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 5 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
ชื่อหน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
URL http://human.rru.ac.th
Tel : 0-3851-5827
Fax 0-3851-7082
คณบดี/ผู้บริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 90 คน [สายอาจารย์จำนวน 77 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 13 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
ชื่อหน่วยงานคณะวิทยาการจัดการ
URL http://fms.rru.ac.th
Tel : 0-3851-5457, 0-38500-0000 ต่อ 6200
Fax 0-3851-5458
คณบดี/ผู้บริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย ปาอ้าย
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 61 คน [สายอาจารย์จำนวน 51 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 10 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
ชื่อหน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
URL http://science.rru.ac.th
Tel : 0-385-15828, 0-38568184
Fax 0-385-15828, 0-38568184
คณบดี/ผู้บริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 109 คน [สายอาจารย์จำนวน 91 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 18 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
ชื่อหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
URL http://vijai.rru.ac.th
Tel : 038-517007
Fax 038-513090
คณบดี/ผู้บริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ สิงห์ม่วง
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 4 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 4 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
ชื่อหน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
URL http://arit.rru.ac.th
Tel : 0-3851-7013
Fax 0-3851-7013
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ ไพรสิทธิ์ ศรีสุทธิเกิดพร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 34 คน [สายอาจารย์จำนวน 1 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 33 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
ชื่อหน่วยงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
URL http://academic.rru.ac.th
Tel : 0-3881-0301, 0-3881-0274
Fax 0-3881-0301
คณบดี/ผู้บริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญศรี ปักกะสีนัง
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 18 คน [สายอาจารย์จำนวน 1 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 17 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
ชื่อหน่วยงานศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
URL http://culture.rru.ac.th
Tel : 038-810441
Fax 038-810441
คณบดี/ผู้บริหารอาจารย์ จินดา เนื่องจำนงค์
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 5 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 5 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
ชื่อหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย
URL http://grad.rru.ac.th
Tel : 038-535430
Fax 038-535430
คณบดี/ผู้บริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 7 คน [สายอาจารย์จำนวน 2 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 5 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
ชื่อหน่วยงานสถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)
URL iqtd.rru.ac.th
Tel : 038-517004
Fax 038-517004
คณบดี/ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 4 คน [สายอาจารย์จำนวน 3 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 1 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
ชื่อหน่วยงานหน่วยตรวจสอบภายใน
URL http://inaudit.rru.ac.th/
Tel : 0-38500000 ต่อ 6080
Fax
คณบดี/ผู้บริหารนักตรวจสอบภายใน สมสกุล ลิ้มวัฒนาวดี
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 3 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 3 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
ชื่อหน่วยงานศูนย์ให้การศึกษานอกที่ตั้ง
URL
Tel :
Fax
คณบดี/ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 0 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 0 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
ชื่อหน่วยงานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
URL
Tel : 038-568187
Fax 038-568187
คณบดี/ผู้บริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายฝน เสกขุนทด
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 6 คน [สายอาจารย์จำนวน 5 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 1 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
ชื่อหน่วยงานศูนย์ภาษา
URL http://language.rru.ac.th
Tel : 0-3850-000-0 ต่อ 6195
Fax 038-810337 ,038-517003
คณบดี/ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 24 คน [สายอาจารย์จำนวน 22 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 2 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
ชื่อหน่วยงานมรภ. บางคล้า
URL
Tel :
Fax
คณบดี/ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 0 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 0 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
ชื่อหน่วยงานงานนิติกร
URL
Tel :
Fax
คณบดี/ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 0 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 0 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
ชื่อหน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์
URL
Tel :
Fax
คณบดี/ผู้บริหาร
จำนวนบุคลากรจำนวนทั้งหมด 0 คน [สายอาจารย์จำนวน 0 คน และ สายสนับสนุนจำนวน 0 คน ]
ผลการดำเินินงานพ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552
แผนงานประจำปี พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552


Rajabhat Rajanagarindra University