ชื่อรายงาน : หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รหัสรายงาน : D01
สำนักงานคณบดี  tel.0-3851-5826 /fax.0-3851-5826
สำนักงานคณบดี  tel.0-3856-8191 /fax.0-3856-8191
สาขาวิชาภาษาไทย  tel.038-515827 /fax.038-517082
สาขาวิชาศิลปกรรม  tel.038-515827 /fax.038-517082
สำนักงานคณบดี  tel.038-515827 /fax.038-517082
สาขาวิชาการจัดการ  tel.0-3851-5829 ,0-3851-5457 /fax.0-3851-5458
สาขาวิชาการตลาด  tel.0-3851-5829 ,0-3851-5457 /fax.0-3851-5458
สาขาวิชานิเทศศาสตร์  tel.0-3851-5829 ,0-3851-5457 /fax.0-3851-5458
สำนักงานคณบดี  tel.0-3851-5829 ,0-3851-5457 /fax.0-3851-5458
สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ  tel.0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5138 /fax.0-3851-5828
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  tel.0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5136 /fax.0-3851-5828
สาขาวิชาเคมี  tel.0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5129 /fax.0-3851-5828
สาขาวิชาชีววิทยา  tel.0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5131 /fax.0-3851-5828
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  tel.0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5251 /fax.0-3851-5828
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  tel.0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5130 /fax.0-3851-5828
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  tel.0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5252 /fax.0-3851-5828
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  tel.0-3853-5426 ถึง 8 ต่อ 5132 /fax.0-3851-5828
สำนักงานคณบดี  tel.0-3851-5828 /fax.0-3851-5828
สาขาวิชาชีพครู  tel.038-535430 /fax.038-535430
สำนักงานคณบดี  tel.0-3853-5430 /fax.0-3853-5430
กองกลาง  tel.038-512500 /fax.038-810337
กองนโยบายและแผน  tel.0-3881-0427 /fax.0-3881-0427
กองพัฒนานักศึกษา  tel.038-517173 /fax.038-517173


Rajabhat Rajanagarindra University


422 Marupong Road, Tambon Na Mueang, Amphoe Mueang,